Мир - вашему дому, покой - вашей душе!


 

ШАРВИЛИДИКАЙ МАНИЯР

ВАД ЙИСА АВАЙ ШАРВИЛИ
ГЬАЙВАНРИВ ФИНИКАЙ МАНИ

Вад йис хьане
Шарвилизин, —
Буй акъычӀне
Къавах тарцин.

Сад ыкъыз ам
Магьзизкъузе:
КӀелер суьруь
Хуьз гугузе.

Бирден сад кӀел,
Япар йергъи,
Физве катна,
Тышыз регъуь.

Шарвилизи
Чамне къыне,
Фез суьруьзик
Ам кухтуне.

Гьил катзеве
Маса сад кӀел.
Тум лагьайтӀе,
Язва сад кул.

Кухтуне ам
Физ суьруьзик,
Писпис я не
Пара назик. 

Гьеле жезе
ГъуьчӀи чубан,
Катзей кӀелер
КӀватӀзей кьатӀан.

ЧӀехи хьане
Няниз суьруь;
Пис кӀелер йе:
Катзей пехъи.

Сад куларыз
Гьахьзе йигин,
Сад тарарыз
Къахзе мехъвин.

Гьелек хьане
ГъуьчӀи чубан,
КӀелер кӀотӀиз
Чамзей кьатӀан.

Ин неаныз
ТӀури кьилел
Кыкъаз жезе,
Кабабзин ял.

Терс кӀелерин
Хъуьтуьл хамар,
Эялрыз
Хьане кӀуртар.

Пака ыкъыз
ГъуьчӀи чубан  
Изе элзи
Гьил нехирбан.

ХупӀ серт затар
Тышни калер;
Секин ей куьн
Накьан кӀелер!

Катзе тамыз
Гъуйи калер,
Кьилел таран
Элей хилер.

Рагал къахзе
Сад безибыр,
Кырчар гьар сад
Сад тик капыр.

Садбыр михьиз
ЙетӀен кабач,
КӀочар чипин
Тышки яваш.

Садбырыз сад
Уьнез канзе;
КӀотӀейлае чеб,
Мад кагьатзе.

Нехир хьане
Виш къат артух;
Гьейванер йе
Къалабулух.

Ахгакьейле
Кварзин къенез,
Фене калер
Гьар са гъенез.

Ахпа къавал,
КӀвалин къенез,
Гъугь алатне
Виридел вегьез.

Эл акъатне
Катне дагьзиз:
Гьарай изе
Нехирбанзиз:

«Чан Шарвили,
Жи улан нур,
Им хата йе.
На чын кутур!

Ви нехирзин
Лап пара пай,
Гьайванер йе
Хата кивей.

КыкӀареве
Вегьши бацӀар,
Гьаятреве
ЧӀехи север.

Къаваралле
Лекьен,  аслан.
Уьнезеки
Гьатей инсан.

Чурра гьахьне
Бул кьетӀинар.
Фез, эйе на
Анбыр тармар!»

Шарвилизи
Лаш галтадне,
Вагьшияр вир
Тармар уне.

Хытане халкь
Гьил кыкӀарыз,
Эйесвализ
Бул маларыз:

Миргни жейран,
Суван яцар,—
АцӀаневе
Вири чурар.

Хытыр тадиз
Хамар багьа,
Яна кьенвей
Вагьшийрыла!

Жезе кабаб
Тамам гьерен,
Куьк якыка
Гумрагь севрен.

Жейран, марал,
Ве суван яц:
Къахар жезе
Фиткин балбац.

Шарвилизи
Иткин карне:
ТӀуризе жи
Шад суварне

Маб Шарвили
Вун сагъ хьырей!
Вун нур йе чаз
Гъуцары гей».

ШАРВИЛИ ГИЯРДИЗ
АТУНИКАЙ МАНИ

Мубарак хьуй квез и шадвал,
Квез и шадвал, я ча эллер!
Гияр чилел аквада кьва,
Аквада кьва межлис, кьуьлер!

Лагь, жаваб це: им вуч кар я?
Им вуч кар я, ви гъавай нур?
Куь уьмуьр хьуу дерт амачиз,
Дерт амачиз гьамиша гур!

Чир хьухь гьардаз: ифехъ гала,       
Ифехъ гала, югъ, алаа нур:
Чаз Шарвили ава масан,
Ава масан, бахтар вахкур!

Магъ — дегьзаманадин лезги чӀала «дагъ» я

ТӀури — дегьзаманада Ахцегь хуьр алай чкадал хьайи, риваятрик квай шегьердин тӀвар я.

Гъуйи — «чӀехи» лагьай чӀал я

Квар — «шегьер» лагьай чӀал я.

БацӀар — жанавур

Лекьен — леопард

КьетӀинар — кускафтӀарар

Маб-чан

 

На титульную страницу >>>

На главную страницу >>>

 

 

Цитата месяца: "Целые народы ненавидят уроды" М. Бабаханов